อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน (Oral และ Poster Presenter)
- อาจารย์และบุคคลทั่วไป
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

2,500
1,500
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Co-presenter)
- อาจารย์และบุคคลทั่วไป
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

1,800
800
ผู้เข้าร่วมทั่วไป (Participants)
- อาจารย์และบุคคลทั่วไป
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

500
300

การชำระเงินค่าลงทะเบีียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์

ชื่อบัญชี : คณะศึกษาศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี : 704-265-020-3
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

คุณภคินี ชะณีทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 088-7925099
  • pakinee.25@gmail.com
  • http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021