08.45 – 09.00 น.
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีเปิดและการบรรยาย

09.00 – 09.30 น.
กล่าวเปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวต้อนรับ
โดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30 – 10.30 น.
บรรยายพิเศษ “ครูมืออาชีพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรุสภา

10.30 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ “การพัฒนาครูด้วยแนวคิด PA: หลักการและแนวปฏิบัติ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
บรรยายพิเศษ “Finland Teacher Preparation in Times of Changes”
โดย Dr.Anni Loukomies
University of Helsinki, Finland

15.00 – 16.30 น.
การเสวนา “สะท้อนคิด: การสร้างโจทย์วิจัยในสถานการณ์ COVID-19”
เสวนาโดย ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดำเนินรายการโดยดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.00 – 11.30 น.
เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) แยกตามกลุ่ม ผ่านระบบ ZOOM
เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แยกตามกลุ่ม ผ่านระบบออนไลน์พื้นที่เสมือน (Virtual space)

11.30 – 12.00 น.
พิธีประกาศรางวัลบทความดีเด่น (ณ ห้อง ZOOM รวม)

12.00 น.
กล่าวปิดงานโดย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

คุณภคินี ชะณีทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 088-7925099
  • pakinee.25@gmail.com
  • http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021