หัวข้อการประชุม :

 • การจัดการศึกษาที่ใช้ท้องถิ่น/ชุมชนเป็นฐาน
 • การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
 • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในการประชุม :

 • การจัดปาฐกถานำโดยนักวิชาการและนักการศึกษา
 • การนำเสนอผลงานวิจัยโดยครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณาจารย์ นักวิชาการ
 • การจัดเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 135 คน
 • คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
 • นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วัน:

    ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

สถานที่:

    ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

คุณภคินี ชะณีทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 088-7925099
 • pakinee.25@gmail.com
 • http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021