การเปิดรับผลงาน

เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

 • ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยหรือการศึกษาอิสระ ของครูในโครงการผลินตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ขอบข่ายของผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้
  • การจัดการศึกษาที่ใช้ท้องถิ่น/ชุมชนเป็นฐาน
  • การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
  • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  • จิตวิทยาการศึกษา
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
  • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานกำหนดให้มีคณะกรรมการทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงาน ดังนี้

 • หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน
 • ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน
 • รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
 • ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้
 • ลักษณะเด่น / จุดเด่นของผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

คุณภคินี ชะณีทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 088-7925099
 • pakinee.25@gmail.com
 • http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021