เกี่ยวกับโครงการ

    ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐที่มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากลโดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ O-NET และ PISA ที่เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และรองรับประเทศไทย 4.0 จึงมีความคาดหวังว่าครูเหล่านี้จะเป็นผู้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศที่จะเห็นผลได้อย่างชัดเจน

    การดำเนินงานโครงการฯ จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก ส่งผลต่อสถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย (Consortium) ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครูเพื่อให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ (Area-Based Education) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูจากโครงการนี้ ดังนั้น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นโครงการนำร่องที่จะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูในเชิงพื้นที่ สถาบันฝ่ายผลิตจึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ครูพื้นที่กำหนดความต้องการครู (Demand) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สถาบันฝ่ายผลิตกำหนดวิธีการและกระบวนการในการผลิต (Supply) ให้สอดคล้องกับความต้องการ

    จากหลักการข้างต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ต้องดูแลนิสิตนักศึกษาและครู ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการศึกษาในสถาบัน โดยร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในแต่ละภูมิภาคเพื่อความเข้มแข็งในการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงกำหนดให้สถาบันผลิตครู เครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตครูเชิงพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค ต้องทำงานร่วมมือกันในลักษณะเบญจภาคี ประกอบด้วย (1) สถาบันผลิตครู 2) เครือข่ายสถาบันผลิตครูในแต่ละภูมิภาค 3) ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4) สถานศึกษา และ 5) ชุมชน ที่ร่วมกันออกแบบกำหนดวิธีการในการพัฒนานิสิตนักศึกษาผู้ที่รับทุนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันผลิตครู เป็นการสร้างครูที่มีคุณภาพ โดยสถาบันผลิตครูจะต้องออกแบบกิจกรรมที่จะหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยมีทั้งกิจกรรมในสถาบันผลิตครูทั้งในและนอกชั้นเรียน กิจกรรมร่วมกันในเครือข่าย ซึ่งกระบวนการผลิตครูครูแนวใหม่นี้จะต้องเป็นการส่งเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ สร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพนิสิตนักศึกษาครูเพื่อการเรียนรู้ (PLC) ตั้งแต่ในระหว่างศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นฐานกำลังเชิงวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น คณะศึกษาศาสตร์ จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference (TEC) ในหัวข้อ“Teaching, Learning and Innovation in Time of Changes” ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อช่วยให้ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บุคลากร และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพทื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือ การประสานงาน การวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาในมิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาในกลุ่มสังคม ASEAN ให้มีความเท่าเทียมนานาประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกันตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ
 • เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
 • เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย

 • ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 135 คน
 • คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
 • นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

เชิงคุณภาพ

 • ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่ 1 และสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างแก่ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

คุณภคินี ชะณีทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 088-7925099
 • pakinee.25@gmail.com
 • http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021