Host and Co-hosts

<

Keynote Speakers

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการคุรุสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Dr.Anni Loukomies

University of Helsinki, Finland

เอกสารประกอบการนำเสนองานประชุมวิชาการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

แจ้ง ID Zoom และ Passcode สำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation), ผู้ร่วมนำเสนองาน (Co-Presentation) และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป (Paticipants)

    สำหรับผู้สมัครนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation), ผู้ร่วมนำเสนองาน (Co-Presentation) และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป (Paticipants) สามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบเลข Zoom id ประจำห้องนำเสนอได้ตามลิ้งค์นี้ http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021/th/user/login.php

รูปภาพพื้นหลัง Zoom สำหรับการนำเสนอแบบบรรยาย

รูปภาพพื้นหลัง

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • ให้ผู้นำเสนอจัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ .JPG ขนาด 2671*3502 pixel สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายผู้นำเสนอติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป
 • ให้ผู้นำเสนอจัดส่งไฟล์โปสเตอร์มายัง Google form ของงานประชุมวิชาการระดับชาติ TEC2021 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/PMkXgZ41pMFAEo266 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะนำโปสเตอร์ของท่านไปอัพโหลดใน ห้องพื้นที่เสมือน Spatial
 • ผู้นำเสนองานสามารถเข้าสู่ระบบ ห้องพื้นที่เสมือน Spatial ได้เมื่อได้รับ Email invite เชิญเข้าห้อง
 • ผู้นำเสนองานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานและ Proceedings ฉบับเต็มได้หลังจากนำเสนองานแล้ว

วัตถุประสงค์การจัดประชุม

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 8 สถาบัน ร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Teaching, Learning and Innovation in Time of Changes” เพื่อช่วยให้ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บุคลากร และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกันตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ
 • เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
 • เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

หัวข้อการประชุม

 • การจัดการศึกษาที่ใช้ท้องถิ่น/ชุมชนเป็นฐาน
 • การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
 • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งงาน

Event Dates
เปิดรับบทคัดย่อ (Call for Abstract) 1 กันยายน – 24 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการอนุมัติบทคัดย่อ 25 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครนำเสนอผลงาน 27 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) 28 กันยายน 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings 29 ตุลาคม 2564
เปิดรับสมัครและชำระเงินเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 1 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

คุณภคินี ชะณีทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 088-7925099
 • pakinee.25@gmail.com
 • http://edumis.pn.psu.ac.th/tec2021