สถานะการทำงานของเครื่อง SERVER

Update ทุก ๆ 1 นาที 25-06-2022 09:14:24
Host Status
VM_1 online
VM_2 online
EDU_IT online
EDU_MIS online
EDUTECHNO offline
SW WIFI online
L3 SW online

Temperature and Tumidity Room

Data by.thingspeak