ข่าวสาร

ยังไม่มีประกาศ

ผู้สมัครรับทุน

วัตถุประสงค์

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

ทุนการศึกษา

 • ระดับ ป.ตรี ในประเทศ 100,000 บาท/คน/ปี
 • ระดับ ป. โททางการสอนในประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400 บาท/คน/ปี
 • ระดับ ป. โททางการสอนในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,547,500 บาท/คน/ปี

สอบถามข้อมูล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 • 073-331301
 • 086-4892968