08:00
ลงทะเบียน

08:00-08:30

08.30
Welcoming speech by Dean of Faculty of Education, Prince of Songkla University กล่าวต้อนรับ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

08:30-09:00

09:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 เรื่อง กลยุทธ์ความเป็นผู้นำเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาในศตรวรรษที่ 21: บทเรียนจากประเทศออสเตรเลีย และการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย
by Prof. Dr. Jeffrey S. Brooks Monash University, Australia

09:00 - 12:00
Where
Room 1

09:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง การเรียนการสอนด้วยวิธี STEM Education: การปฏิบัติและการนำใปใช้เพื่อห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
by Principal Linda Miller Otago Girls’ School, New Zealand

09:00 - 12:00
Where
Room 2

09:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
by Prof. Dr. Kiyoko Yokohama Nagoya City University, Japan

09:00 - 12:00
Where
Room 3

09:00
Workshop 4: Supporting teacher learning through collaborative technology: A focus on student thinking.
by Asst. Prof. Dr. Corey Webel the University of Missouri, U.S.A.

09:00 - 12:00
Where
Room 4

09:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 เรื่อง การออกแบบแผนการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กพิเศษ
by Prof. Dr. Patricia Rogan, Indiana University-Purdue University, Indianapolis, USA

09:00 - 12:00
Where
Room 5

13:00
กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาในประเทศฟินแลนด์: ความสำเร็จ และการปรับใช้สำหรับประเทศไทย
by H.E. Satu Suikkari-Kleven Finnish Ambassador to Thailand

13:00 - 14:00
Where
Room

14:00
กล่าวรายงาน
by Vice-president of Pattani Campus

14:00 - 14:10
Where
Room

14:00
พิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ
by President of Prince of Songkla University

14:00 - 14:30
Where
Room

14:30
ปาฐกถาพิเศษ
by Prof. Dr. Alexander N. Cartwright Chancellor of University of Missouri, USA

14:30 - 15:30
Where
Room

15:30
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องนำเสนอต่างๆ

15:30 - 17:00
Where
Room

17:00
แสดงผลงานทางวิชาการด้วยโปสเตอร์

17:00 - 19:00
Where
Room

19:00
งานเลี้ยงต้อนรับ แบบค็อกเทล

19:00 - 22:00
Where
Room

08:00
ลงทะเบียน

08:00-09:00

09.00
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเพื่อคุณภาพ การสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้
by Ambasador Glyn T. Daviesเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

09:00-10:00

10.00
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับครูในสังคมแห่งการเรียนรู้: บทบาท ภาวะผู้นำของสถาบันผลิตครู และอนาคตของผู้เรียน

10:00 - 12:00
 1. Dean of College of Education, University of Missouri, U.S.A
 2. Dean of Attallah College of Educational Studies, Chapman University, U.S.A.
 3. Dean of Faculty of Education, Amity university Uttar Pradesh , India
 4. Dean of University of Malang, Indonesia
 5. Moderator by : Dr. Gabrielle Malfatti, Director of Global Engagement, University of Missouri College of Education

13.00
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องนำเสนอต่างๆ
นำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

13:00 - 18:00
Where
Room

08:00
ลงทะเบียน

08:00-09:00

09.00
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการผลิตครูไทยสู่มาตรฐานความเป็นสากล

09:00-10:00

10.00
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องนำเสนอต่างๆ

10:00 - 12:00
Where
Room

13.00
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องนำเสนอต่างๆ
นำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยโปสเตอร์ (ภาษาไทย)

13:00 - 17:00
Where
Room

Contact Info

 • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-337-386
 • 073-348-322
 • grad.edupsu@gmail.com
 • www.nicepsu2018.com