การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentaion)

 • ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนำเสนอ ขอให้ท่านเตรียมไฟล์นำเสนอ ( Microsoft Powerpoint 2007) มาลงที่ห้องนำเสนอผลงาน ในช่วงเวลาลงทะเบียน (ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น.) และช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.) ของวันที่ท่านนำเสนอ
 • เวลาการนำเสนอผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
 • มอบใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่ละช่วง
 • ตรวจสอบตารางการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์การประชุม
 • ท่านสามารถนำอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอได้ อาทิ Pointer

Templates for Conference Presentation

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentaion)

ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามข้อสงสัยตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยการเตรียมโปสเตอร์ให้ดำเนินการ ดังนี้

 • ให้จัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบกระดาษขนาด 84.1ซม. X 118.9 ซม. (ขนาด A0) สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายผู้นำเสนอติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 X 4.5 นิ้ว) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป
 • กำหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 หลังเวลา 16.30 น.

ตัวอย่าง

Contact Info

 • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-337-386
 • 073-348-322
 • grad.edupsu@gmail.com
 • www.nicepsu2018.com