การเตรียมบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

  • ในการส่งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งมาเป็นบทความเฉพาะสมบูรณ์เท่านั้น
  • โดยการเตรียมผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปเฉพาะใจความสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดของตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนด บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
  • ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมในรูปสื่อดิจิตอล และหนังสือฉบับรวบบทคัดย่อ และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ การนับผลงานดำเนินงานในรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน รวมถึงการเสนอผลงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอกำหนดตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างบทความฉบับสมบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างบทความฉบับสมบูรณ์

Contact Info

  • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-337-386
  • 073-348-322
  • grad.edupsu@gmail.com
  • www.nicepsu2018.com