หัวข้อการประชุม :

 • การบริหารการศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • จิตวิทยา
 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • การอุดมศึกษา
 • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในการประชุม :

 • การจัดปาฐกถานำโดยนักวิชาการและนักการศึกษา
 • การนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษา นักวิชาการ
 • การจัดเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ครู อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาทุกระดับ
 • นักศึกษาทุกระดับปริญญาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • ชุมชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

วัน:

    6-7 กรกฎาคม 2561

สถานที่:

    Phuket Graceland Resort & Spa , Phuket, Thailand

Contact Info

 • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-337-386
 • 073-348-322
 • grad.edupsu@gmail.com
 • www.nicepsu2018.com