กำหนดการวันส่งผลงาน

Event Dates
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียน 1 มกราคม – 30 เมษายน 2561
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 31 พฤษภาคม 2561
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ปรับแก้แล้ว 8 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceeding ภายใน 15 มิถุนายน 2561
กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ 5-7 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

** ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน และผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อ proceedings รวมทั้งยกเลิกรางวัลการประกวดทุกประเภท กรณีที่ท่านได้รับรางวัล

Contact Info

  • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-337-386
  • 073-348-322
  • grad.edupsu@gmail.com
  • www.nicepsu2018.com