การเปิดรับผลงาน

เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

 • ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ขอบข่ายของผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้
  • การบริหารการศึกษา
  • การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
  • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานกำหนดให้มีคณะกรรมการทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงาน ดังนี้

 • หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน
 • ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน
 • รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
 • ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้
 • ลักษณะเด่น / จุดเด่นของผลงาน

    ผลงานที่ผ่านการประเมินจากกรรมการแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขณะนี้วารสารคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในฐาน TCI ฐานที่ 1 (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบรรณาธิการวารสาร)

Contact Info

 • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-337-386
 • 073-348-322
 • grad.edupsu@gmail.com
 • www.nicepsu2018.com