NICE PSU 2018 welcomes participants from Thailand and around the world to join its national conference
where presentations are conducted in Thai and the international conference in which presentations are conducted in English.

For people interested in Thai presentations, click on National.
For people interested in English presentations, click on International.

การประชุมวิชาการ NICE PSU 2018
ขอต้อนรับผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติซึ่งใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ เลือก National
และระดับนานาชาติสำหรับการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เลือก International