Loading...

ประเภทผลงานที่เปิดรับ

    เปิดรับผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ลักษณะผลงานและกลุ่มของงานวิจัย

  1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  3. ขอบข่ายของผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่ม “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป” ในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้ การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ครู อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาทุกระดับ
  2. นักศึกษาทุกระดับปริญญาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  3. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป