Loading...

การเตรียมบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

 1. ลงทะเบียนนำเสนอผลงานตาม link ข้างต้น
 2. จัดทำบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
  1. บทคัดย่อ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ โดยยังไม่ต้องระบุชื่อผู้วิจัยและ/หรือคณะผู้วิจัย (หากมี) ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK หัวข้อใช้ Font ขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้ Font ขนาด 16 pt กั้นหน้าซ้ายขวาข้างละ 2.5 ซม จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ คำสำคัญ (Keywords) : 3 – 5 คำ
  2. บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เป็นภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   1. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า (รวมรูปและตาราง) พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt ไม่เอน และไม่เว้นบรรทัด เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด มีขนาดหน้าพิมพ์ A4 และระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา 2.5 ซม. ขอบบนและล่าง 2.5 ซม. ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 0.75 ซม.
   2. การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหา ให้ใช้เลขกำกับและหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1
   3. ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อความให้เขียนโดยใช้ตามหลักบรรณานุกรมแบบ APA
   4. ตารางและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจน ผู้เขียนจะต้องจัดตารางและรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมโดยให้เห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน (ตัวอย่างดังที่ปรากฏใน Template)
   5. บทความจะต้องส่งในรูปของ Microsoft Word file (*.docx)
   6. บทความจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
    1. ชื่อเรื่อง
    2. บทนำ
    3. วัตถุประสงค์
    4. สมมติฐานของการวิจัย
    5. กรอบแนวคิด
    6. ระเบียบวิธีการวิจัย
    7. สรุปผลการวิจัย
    8. อภิปรายผลการวิจัย
    9. ข้อเสนอแนะ
    10. รายการอ้างอิง
    ดาวน์โหลด Template Full Paper (ฉบับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ)
 3. หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแล้ว เจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยส่งผลงานฉบับแก้ไขแล้ว พร้อมทั้งระบุ (ดูจาก Template Full Paper สำหรับตีพิมพ์ใน Proceedings ข้างล่างนี้)
  1. ชื่อผู้แต่งหลัก และชื่อคณะผู้วิจัย (ไม่มีคำนำหน้าชื่อ)
  2. ผู้วิจัยหลัก ใช้ “*” ท้ายชื่อ corresponding author
  3. คณะผู้วิจัย ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้วิจัย
  4. สถานที่ทำงานและที่อยู่
  5. อีเมล์ผู้แต่งหลัก
  ดาวน์โหลด Template Full Paper (ฉบับตีพิมพ์ใน Proceedings)