Loading...
กำหนดการ วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ (Call for Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการอนุมัติบทคัดย่อ 22 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครนำเสนอผลงาน 23 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) 24 เมษายน 2566
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัครและชำระเงินเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2566