Loading...

ความเป็นมาของการประชุม

    ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2515 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้นำเสนอแผนการสร้างสันติภาพและความงอกงามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 ประเด็น และกำหนดให้ทุกประเทศร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้แผนดังกล่าวสำเร็จภายในปี ค.ศ.2030 สำหรับทางพัฒนาด้านการศึกษาสอดคล้องกับเกือบทุกประเด็นทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น ส่งเสริมโอกาสในการเรียนเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน ขจัดความยากจน การขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการลดความเหลือมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งมีแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ที่สำคัญประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

    ด้วยเหตุดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ จึงร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference on Education 2023 (NICE) ในหัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for All” เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในการรวมกันยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค อีกทั้ง การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีของนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาที่จะนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายจากนักวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติและระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่สำคัญทางการศึกษา การแสวงหาเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา เป็นต้น

วัตถุประสงค์

01

เพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ

นักการศึกษาและนักวิจัยนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนางานทางวิชาการ

02

เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ

นักการศึกษาและนักวิจัยพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)

03

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ

นักการศึกษาและนักวิจัยขยายเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา