263-602 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)
(263-602 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional System Design))