266-218 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา1 (Social Studies for Elementary School Teachers 1)
(266-218)

คำอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษาและสังคมศาสตร์ หลักการและทฤษฎีของภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ วัฒนธรรม เทววิทยา
ศีลธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ และศาสตร์อื่นๆ
กรณีศึกษาจังหวัดหรือภูมิภาค