xxx-xxx ภาวะผู้นำทางวิชาการ
(คศ.3-4)

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และกระบวนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา