263-205 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายในการศึกษา (Photographic Technology in Education)
(Photo Design )

ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่าย ในระบบการใช้ฟิล์มและดิจิทัล การใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ภาพถ่ายประเภทต่างๆ ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์