263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
(263-424)

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ความรู้และทักษะพื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์สําหรับครู การใช้ซอฟท์แวร์และแหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากระบบเครือข่าย การออกแบบ การ จัดระบบและการผลิตสื่อการสอน การฝึกอบรมและการให้การศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเป็นฐาน