260-704 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)
(260-704 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา)

การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวิจัย เกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพ การพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องตามบ่งชี้ การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรการในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การสัมมนาด้านการจัดการคุณภาพทางการศึกษา