วัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
(263001)

ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสถือเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยความหลายหลายทางด้านวัฒนธรรมที่เด่นชัดที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีชีวิตแบบมุสลิม มีขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย และด้วยความที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหลักที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะวิทยาเขตปัตตานีและหาดใหญ่ จึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภารกิจสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในด้านดังกล่าวได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีสาขาที่ได้เปิดสอนในเรื่องดังกล่าวอยู่หลากหลายวิชา ในหลายคณะ เพื่อให้เป็นการนำร่องการออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาด้วยแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC) เพื่อช่วยให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและมีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าใจและเกิดความตระหนักในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตมุสลิมและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต