260-511 คอมพิวเตอร์สำหรับวิจัยทางการศึกษา (Computer for Educational Research) - ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์
(คอมพิวเตอร์)

วิชา 260-511 คอมพิวเตอร์สำหรับวิจัยทางการศึกษา (Computer for Educational Research)

3 (2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการสร้างฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา

Electronic information and searching; application of computer programs for quantitative and qualitative data analysis; application of information for educational research and development of educational research database

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการวิจัยและสถิติ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การรวมรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดทำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และจัดสร้างฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา เพื่อในไปใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และวิจัยอื่น ๆ ได้