260-505 ประกันคุณภาพการศึกษา (2016) ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
(260-505 การประกันคุณภาพการศึกษา (2016))

การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา อันประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

An analysis of internal and external quality assurance systems of an educational institution consisting of quality development, quality audit and quality assessment; a monitoring of an educational quality assurance; a practicing in writing a self-assessment report of educational institution and using the assessment results to continually develop an educational quality