260-701 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษา (Policy and Strategy in Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
(260-701)

การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวโน้มต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย การประเมินผลนโนบายการศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการศึกษา การใช้กลยุทธ์นำนโยบายไปปฏิบัติ

Theory analysis and various trends for policy formulation, policy implementation by using strategic management for educational administration; policy analysis; policy evaluation emphasizing social, political, and economic factors that affect the educational policy formulation; strategies for policy implementation