260-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (Principles and Theories of Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
(260-502 )

พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคทางการบริหารการศึกษา ภารกิจ ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการการศึกษา แนวคิดในการบริหารงานที่มีคุณภาพในภาวะการณ์ปัจจุบัน องค์การและการจัดองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และระบบธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการบริหารการศึกษาบริบทและแนวโน้มการจัดการการศึกษา

(Development and concepts of educational administration; principles, theories, and techniques in educational administration; missions, systems, and administrative processes and new educational management; vision building in administration and educational management; concepts in effective administration in the current times, organization and organizational management; educational laws; good governance and ethics in educational administration and trends in educational management)