276-402 การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) (อาจารย์จิระวัฒน์ ตันสกุล)
(276-402 06)

คำอธิบายรายวิชา

                           ลักษณะและประเภทของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา    การกำหนดปัญหา และสมมติฐาน  กรอบแนวคิดในการวิจัย  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบการวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัย  สถิติเพื่อการวิจัย    เค้าโครงการวิจัย  รายงานการวิจัย  การเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้