276-330 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา (Theories of Educational Measurement and Evaluation) (อาจารย์จิระวัฒน์ ตันสกุล)
(276-330)

  ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  หลักการวัดผลและประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์  การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น  และความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์  ทฤษฎีการทดสอบแนวประเพณีนิยม  และการทดสอบแนวใหม่  ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  (Item  Response  Theory)  และการนำทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา