276-201 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) (อาจารย์จิระวัฒน์ ตันสกุล)
(276-201 07)

           บทบาท ประเภท ลักษณะของการวัดและประเมินผล มาตรการวัด กระบวนการสร้างเครื่องมือ  การสร้างข้อสอบ  และเครื่องมือวัดอื่นๆ  การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัด  คะแนนและการให้ระดับคะแนน  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  สถิติพื้นฐานสำหรับการวัดและประเมินผลและการฝึกปฏิบัติ