Work Behavior in Organization
(268-332)

การศึกษาพฤติกรรมการทำงานในองค์การ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ดังนั้น การทำความเข้าใจพฤติกรรมการทำงานในองค์การนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งและเป็นหัวใจความสำเร็จขององค์การ

          เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมการทำงานในองค์การ มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจการจัดการพฤติกรรมองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มาอธิบายพฤติกรรมการทำงานในของมนุษย์ในองค์การ โดยอาศัยองค์ความรู้รวมใน 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรม โครงสร้าง และกระบวนการ อีกทั้งการประยุกต์หลักการพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมการทำงานในองค์การ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

                                                                                      ดร.วัชรินทร์  หนูสมตน