276-436 Testing Technology 2/2559 (อ แวฮาซัน แวหะมะ)
(276-436_2_2559)

เทคโนโลยี การผลิตข้อสอบและเทคโนโลยีการตรวจข้อสอบ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแปลความหมายผลการทดสอบและรายงานผล การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์