263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 6) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)
(263-201 EdTech (G6))

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ และการประเมินนวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา