299-101 LifeStyle Enhancement (ส่วนของธวัชศักย์)
(LifeStyle)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมภิวัตน์ ธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับวิญญูชน กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนา การรับรู้ ความสุขและความสำเร็จของสังคม เจตคติต่อการมีชีวิตในสังคม จิตวิทยาสังคมเพื่อการประยุกต์ใช้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จิตวิทยาแบบพอเพียง  สมดุลแห่งชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน กระบวนการนวสมัยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การมีจิตสาธารณะ และสำนึกรักษ์ถิ่น ธรรมชาติศึกษา  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์