260-507 การบริหาร การจัดการ และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์)
(260-507 การบริหารและประกันคุณภาพฯ)

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การนำแผนบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  การบริหารจัดการสถานศึกษา การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้