ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร :
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/eduphy/

Page: ()   1  2  3  ()
Courses 
281-438 โภชนาการทางการกีฬา (Sports Nutrition) - ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์
281-202 Camping (ส่วนของธวัชศักย์)Guest accessInformation
281-362 การเป็นผู้ฝึกสอนและกรรมการซอฟท์บอล (Softball Coaching and Offciating - ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์
281-101 Physical Education in Daily LifeGuest accessInformation
281-238 จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology) - ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์
281-220 PetongueGuest accessInformation
281-210 แฮนด์บอล 1 (Hand Ball I) - ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์
282-201 LIFE AND HEALTH (ส่วนของภาคปฏฺบัติ)
281-338 Measurement and Evaluation of Physical Fitness (อ.อนุศักดิ์)
266-311 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1 (Health Education for Elementary School 1) - ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรGuest accessSelf enrolment
282-360 การปฐมพยาบาล (First Aids) - ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรGuest accessSelf enrolment
281-220 Petongue ( อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ )
282-366 การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน (School Health Program) - ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรGuest accessSelf enrolment
281-216 Badminton (อ.อนุศักดิ์)
282-106 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy ) - ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรGuest accessSelf enrolment
281-214 เทนนิส (Tennis) (อ.อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์)
282-101 สุขภาพส่วนบุคคล(Personal Health) - ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรGuest accessSelf enrolment
281-202 Camping (อ.ขวัญชัย ,อ.จารึก ,อ.อนุศักดิ์)
282-107 Physiology - ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพรGuest accessSelf enrolment
281-167 Swimming (อ.จารึก)