ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 

Page: ()   1  2
Courses 
260-302 Management in Educational Institution (Asst.Dr.Chawalit Kerdtip)Guest accessInformation
260-704 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)Guest accessInformation
260-511 คอมพิวเตอร์สำหรับวิจัยทางการศึกษา (Computer for Educational Research) - ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์Information
260-505 ประกันคุณภาพการศึกษา (2016) ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์Guest accessInformation
260-701 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษา (Policy and Strategy in Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)Guest accessInformation
260-701 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษา (Revised 2015)Guest access
260-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (Principles and Theories of Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)Guest accessInformation
260-502 หลักการนโยบายและกระบวนการบริหารการศึกษา (Policy Principles and Educational Administration Procesess) (เอกรินทร์ สังข์ทอง) - Revised 2015Guest accessInformation
260-505 ประกันคุณภาพการศึกษา
260-510 พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior) - อ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
260-704 Educational Quality Management