ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 

Page:  1  2  ()
Courses 
262-403 Classroom Management .....(Dr.Wuttichai Niemted)
260-507 การบริหาร การจัดการ และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์)Guest accessInformation
260-501 สารัตถะการศึกษา (Essentials of Education) - ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์
260-716 Qualitative Research Design for Educational Administration-ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
262-403 Classroom management (Ekkarin Sungtong)
260-517 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา (ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
260-502 หลักการนโยบายและกระบวนการบริหารการศึกษา (Policy Principles and Educational Administration Procesess) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
260-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (Principles and Theories of Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
260-503 Educational Leadership and Institutional Administration(Ekkarin Sungtong)
260-503 การวางแผนและการบริหารโครงการทางการศึกษา (Educational Planning and Project Management) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
260-507 การบริหารและจัดการสถานศึกษา (School Administration and Management)-ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
260-611 Organizational Behavior (Asst.Prof. Dr. Ekkarin Sungtong)
260-701 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษา (Policy and Strategy in Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
260-716 Qualitative Research Design for Educational Administration(Ekkarin Sungtong)
260-710 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารทางการศึกษา โดย - ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์
262-403 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management) - ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์
260-510 Organizational Behavior (2016)Guest accessInformation
xxx-xxx ภาวะผู้นำทางวิชาการGuest accessInformation
260-517 Qualitative Research in Educational Administration (2-2016)Guest accessInformation
260-716 Qualitative Research Design for Educational AdministrationGuest accessInformation