260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา (2565)
(260-502 (Semester 1/2565))

คำอธิบายรายวิชา (2565)

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้าที่ในการบริหาร และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม การบริหารองค์การ การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน กลยุทธ์ การนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) (English) Theories, principles, processes, administrative functions and implementation in accordance with macro contexts and social backgrounds; management of organizations, offices and assemblies; formulation of visions, policies, plans, strategies and implementation in accordance with school contexts; planning for increasing efficiency and effectiveness of school administration; risk management, contexts and trends in educational administration