263-305 Distance Learning Management System
(263-305)

การติดตั้ง การใช้งาน การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา และโปรแกรมประยุกต์ประเภท Learning Management System ที่ได้รับความนิยม ในปัจจุบันเพื่อนำมาพัฒนาระบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาทางไกล และการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น