ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร :
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/eduphy/

Page:  1  2  3  ()
Courses 
282-363 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ.จิราภรณ์ ผุดผาดSelf enrolment
282-363 (อ.ธินัฐดา)Guest access
282-335 การปรับพฤติกรรม(Behavior Modification) (ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร)
282-371 การสาธารณสุขเบื้องต้น (Introduction to Public Health)(ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร) ปรับปรุงใหม่
282-201 ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health) เฉพาะเนื้อหาที่ ผศ.อำไพวรรณ สุภาพวานิช รับผิดชอบ
281-156 Basketball (อ.อนุศักดิ์)
282-337 ความปลอดภัย (Safety) ผศ.อำไพวรรณ สุภาพวานิช
282-104 เพศศึกษา (Sex Education) (ผศ.อำไพวรรณ สุภาพวานิช)
282-336 วิจัยสำหรับนักสุขศึกษา (Research for Health educators) - ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
282-338 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา (Behavioral Science in Health Education) - ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
262-544 กิจกรรมเสริมหลักสูตรสุขศึกษา(Extracurricular Activities in Health Education) (ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร)
281-216 BadmintonGuest accessInformation
281-215 Table TennisGuest accessInformation
281-214 TennisGuest accessInformation
281-163 TennisGuest accessInformation
281-207 Basketball Guest accessInformation
281-356 Basketball Coaching and OfficiatingGuest accessInformation
281-156 Basketball Guest accessInformation
281-338 Measurement and Evaluation of Physical EducationGuest accessInformation
299-101 LifeStyle Enhancement (ส่วนของธวัชศักย์)Guest accessInformation