ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร :
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/evaluate/ 

Courses 
276-658 Research synthesis (ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล) Guest accessInformation
276-618 Multi-level Analysis (อ.ดร.จิระวัฒน์)Information
276-617 Structural Equation Modeling (อ.ดร จิระวัฒน์)Guest accessInformation
276-360 Educational Research Methodology ดร.มัฮดี แวดราแมSelf enrolmentSelf enrolment
276-436 Testing Technology 2/2559 (อ แวฮาซัน แวหะมะ)Self enrolmentInformation
276-393 Construction of Web Page for Educational Evaluation 2/2559 (อ แวฮาซัน แวหะมะ)Self enrolment
276-336 Evaluation of Educational Program and System (ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล)Guest accessInformation
276-335 Use of Test in Education (อ.ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา)
276-402 การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) (อ.ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา)
276-201 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) (อ.ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา)
276-490 Project IInformation
276-616 Multivariate Analysis in Educational Research (อ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล)Guest accessInformation
276-501 Statistical Methods for Educational Research (อ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล)Guest accessInformation
276-602 ทฤษฎีการวัด (Measurement Theory) (อ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล)Guest accessInformation
276-302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for learning development) (ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล)Guest accessInformation
276-301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Measurement and evaluation of learning) (ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล)Guest accessInformation