ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร :

 • การใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ทั้งการอ่าน ฟัง เขียน  เน้น ด้านจิตวิทยา

  Self enrolment: English for Psychology
 • จิตวิทยาการศึกษา

  Self enrolment: Educational Psychology and Guidance for teacher
 • สุขภาพจิต การปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาวะ

  Self enrolment: 268-206 Mental health and Adjustment
 • เทคนิกการให้การปรึกษาในแนวทฤษฎีหลัก กระบวนการปรึกษา วิธีการตลอดจนเทคนิก

  Self enrolment: 264-225 Counseling Technique
 • การศึกษาพฤติกรรมการทำงานในองค์การ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ดังนั้น การทำความเข้าใจพฤติกรรมการทำงานในองค์การนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งและเป็นหัวใจความสำเร็จขององค์การ

            เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมการทำงานในองค์การ มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจการจัดการพฤติกรรมองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มาอธิบายพฤติกรรมการทำงานในของมนุษย์ในองค์การ โดยอาศัยองค์ความรู้รวมใน 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรม โครงสร้าง และกระบวนการ อีกทั้งการประยุกต์หลักการพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมการทำงานในองค์การ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การได้ตามความเหมาะสมต่อไป

   

                                                                                        ดร.วัชรินทร์  หนูสมตน