ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 1653
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/edtech 

Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational Communication ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Educational Field Trip and CommunicationsInformation
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational Communication ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560Information
263-304 Computer Technology for Educational Communications (ณัฏฐพงศ์, พิชชาพร)Self enrolment
ทดสอบรายวิชาSelf enrolment
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational Communication ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
262-505 Group2 การจัดการห้องเรียน (classroom management)Information
262-505 group 2 classroom managementInformation
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 5) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 6) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) (คณิตา นิจรัลกุล)
263-692 Thesis
263-617 Minor Thesis
263-611 Leadership in Technology Innovation in Education
263-504 Educational Technology and Innovations
263-701 Seminar in Educational Technology and Communications
263-717 Seminar in Educational Technology&Communication and Instructional Design
263-601 Educational Technology and Communications in Contemporary Education 1/2012
263-418 Diffusion of Innovation in Education
263-201 Educational Technology and Innovation กลุ่ม 3