ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 

Page:  1  2  ()
Courses 
260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา (2565)Guest accessInformation
268-332 Work Behavior in Organization (Asst.Dr. Chawalit Kerdtip)Guest accessInformation
260-519 Statistics and Educational Administration Research Methodology(Recha Choosuwan)
ทดสอบSelf enrolment
262-403 Classroom Management .....(Dr.Wuttichai Niemted)
260-507 การบริหาร การจัดการ และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์)Guest accessInformation
260-501 สารัตถะการศึกษา (Essentials of Education) - ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์
260-716 Qualitative Research Design for Educational Administration-ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
262-403 Classroom management (Ekkarin Sungtong)
260-517 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา (รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)Guest access
260-502 หลักการนโยบายและกระบวนการบริหารการศึกษา (Policy Principles and Educational Administration Procesess) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)Self enrolment
260-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (Principles and Theories of Educational Administration) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
263-620 English in Discipline of Educational Technology & Communications-วุฒิชัย เนียมเทศ
299-701 Research Seminar in Educational Leadership and Innovation-วุฒิชัย เนียมเทศ
299-821 innovation in the teaching and learning in higher education-วุฒิชัย เนียมเทศ
260-503 Educational Leadership and Institutional Administration(Ekkarin Sungtong)
299-835 Teaching and Learning in New Learning Environment-วุฒิชัย เนียมเทศ
260-503 การวางแผนและการบริหารโครงการทางการศึกษา (Educational Planning and Project Management) (เอกรินทร์ สังข์ทอง)
260-507 การบริหารและจัดการสถานศึกษา (School Administration and Management)-ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
260-611 Organizational Behavior (Asst.Prof. Dr. Ekkarin Sungtong)