Online workshops

กลยุทธ์ Scaffolding ที่ผสาน GRIT สู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับลึกสำหรับผู้เรียนยุคใหม่

09.00-11.30 น. กลุ่มเป้าหมายหลัก : ครูประจำการ (in-service teachers)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินฎา ปุติ
วิทยากร : ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM
รับ 50 คน

MBL : MINDFULNESS BASED LEARNING นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองดีให้เด็กไทย

09.00-12.00 น. กลุ่มเป้าหมายหลัก : ครูประจำการ (in-service teachers)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM
รับ 100 คน ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่สนใจในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง ความดี

เติมพลังใจ รับมือกับความเครียดและความไม่แน่นอนในยุคนิวนอร์มอล

09.00-12.00 น. กลุ่มเป้าหมายหลัก : ครูประจำการ (in-service teachers)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
วิทยากร : อ.ดร.วีนัส ศรีศักดา
วิทยากร : นพ.สุริยเดว ทีปาตี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM
รับ 500 คน

การใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อยกระดับทักษะการแก้ปัญหา และพัฒนานวัตกรรม

09.00-11.30 น. กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาครู (pre-service teachers)
วิทยากร : อาจารย์ ใหม่ เจริญธรรม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สจล.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM
รับ 40 คน

ดิจิทัลไลฟ์แฮคสำหรับนักศึกษาครูเพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ: ชีวิตและการทำงาน

09.00-12.00 น. กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาครู (pre-service teachers)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM
รับ 100 คน

ครบเครื่องเรื่องเรียนรู้...ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

13.00-16.00 น. กลุ่มเป้าหมายหลัก : ครูประจำการ (in-service teachers)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM
รับ 100 คน