ประเภทผลงานที่เปิดรับ

ประเภทผลงานที่เปิดรับ

เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลักษณะผลงานและกลุ่มของงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
การคัดเลือกผลงานตีพิมพ์